14/06/2018 Lượt xem: 1448
Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” và Quyết định số 146/QĐ-UBDT ngày 19/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

14/06/2018 Lượt xem: 1398
Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” và Quyết định số 146/QĐ-UBDT ngày 19/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

14/06/2018 Lượt xem: 1342
Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” và Quyết định số 146/QĐ-UBDT ngày 19/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.
1