24/01/2019 Lượt xem: 457
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 đối với 8 đối tượng.

15/10/2018 Lượt xem: 435
Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” hướng tới các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo, nhằm hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế dễ dàng tiếp cận hệ thống tư pháp, pháp luật Việt Nam.

19/07/2018 Lượt xem: 446
Công tác phổ biến sẽ giúp các cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, cách làm hay trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương.

23/06/2016 Lượt xem: 2490
Bắc Cạn có hơn 86% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỷ lệ hộ nghèo còn 29%. Để xóa đói, giảm nghèo và xóa bỏ những tập quán lạc hậu, nâng cao dân trí người dân, những năm gần đây, tỉnh đã mở các lớp tập huấn pháp lý và trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

13/12/2013 Lượt xem: 602
Thông qua công tác trợ giúp pháp lý lưu động, cho thấy những đề nghị giải đáp của người dân liên quan đến các quy định của pháp luật về đất đai; Về khiếu nại, tố cáo; về hôn nhân và gia đình…vẫn còn xảy ra và đôi lúc, đôi nơi còn là điểm nóng ở một số địa phương, chứng tỏ rằng những quy định của các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống nhân dân chưa được phổ biến kịp thời và sâu rộng.

13/12/2013 Lượt xem: 652
Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách là một chủ trương hợp lòng dân. Cùng với các lĩnh vực hoạt động tư pháp khác, trợ giúp pháp lý trở thành một kênh quan trọng "xoá nghèo" về nhận thức pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người dân nhất là những người ít có khả năng và điều kiện tiếp cận các dịch vụ pháp lý ở các xã vùng sâu, vùng xa. Nhân lên ý nghĩa của hoạt động này có đóng góp đáng kể của các cán bộ và cộng tác viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Bắc Giang.

02/12/2013 Lượt xem: 628
Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ngành, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân.