Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi (28/11/2018)

Thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 24/7/2017 của Thủ tướng chính phủ ban hành Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2020. Quyết định số 282/QH-HĐPH ngày 13/02/2018 ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2018. Ngày 21/11/2018, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Pháp chế đã tổ chức tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng DTTS và miền núi. Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (UBDT) chủ trì phiên họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị trong UBDT.