Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật của UBDT họp triển khai công tác và xây dựng báo cáo (08/09/2017)

Sáng ngày 07/9, tại UBDT, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của UBDT đã họp triển khai công tác và tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo của UBDT phục vụ công tác kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.