Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

28/11/2018 Lượt xem: 2184 In bài viết

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Những năm qua, công tác tuyên truyền PBGDPL luôn được UBDT quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. UBDT đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình, Đề án, Dự án nhằm kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; phổ biến, giáo dục các quy định của Hiến pháp và pháp luật liên quan, chính sách dân tộc hiện hành cho đồng bào vùng DTTS và miền núi cụ thể: đã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền, hình thức tuyên truyền, vận động theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017; tổ chức hội nghị, các lớp tập huấn cấp khu vực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; xây dựng mô hình PBGDPL, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền PBGDPL…

Tại buổi tọa đàm các đại biểu đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả hoạt động PBGDPL năm 2018 và có một số đóng góp ý kiến vào dự thảo với một số nội dung như: Kết hợp, lồng ghép với các chương trình có nội dung về PBGDPL đang triển khai tại vùng DTTS và miền núi để nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến; đổi mới phương pháp tiếp cận, phương pháp tuyên truyền đến đồng bào DTTS một cách cô đọng, dễ hiểu. Đặc biệt nên lồng ghép thời gian và địa bàn để tổ chức tuyên truyền, tránh trùng lặp. Thông qua các hội nghị thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm, đảm bảo nội dung tuyên truyền, phổ biến, phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương. Cần bổ sung thêm nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 và bổ sung thêm PBGDPL về đất đai vùng DTTS và miền núi.

Kết thúc buổi tọa đàm, ông Lý Anh Tuấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các Vụ, đơn vị để tổng hợp hoàn thiện báo cáo.

Hải Anh