01/10/2013 Lượt xem: 439
Những năm qua, các ngành chức năng của huyện Tân Kỳ thường xuyên quan tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Nhờ vậy mà ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

01/10/2013 Lượt xem: 415
Nhìn lại kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01/1999/NQLT-TP-VHTT-NNPTNT-DTMN- ND về PBGDPL cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND ngày 07/9/1999 về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Tư pháp Nghệ An với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn liên ngành về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.

01/10/2013 Lượt xem: 337
Mặc dù trong điều kiện ngân sách Nhà nước khó khăn, song trong giai đoạn 2006 - 2012, Chính phủ đã bố trí nguồn cho các chương trình, chính sách vùng dân tộc và miền núi với tổng kinh phí trên 54.770 tỷ đồng.

01/10/2013 Lượt xem: 351
Thông qua công tác trợ giúp pháp lý lưu động, cho thấy những đề nghị giải đáp của người dân liên quan đến các quy định của pháp luật về đất đai; về khiếu nại, tố cáo; về hôn nhân và gia đình…vẫn còn xảy ra và đôi lúc, đôi nơi còn là điểm nóng ở một số địa phương, chứng tỏ rằng những quy định của các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống nhân dân chưa được phổ biến kịp thời và sâu rộng. Hơn nữa công tác tuyên truyền còn chạy theo các yêu cầu về thời sự mà bỏ quên tính liên tục, tính nhất quán, tính hệ thống làm cho việc nhận thức về pháp luật của nhân dân ở những vùng này còn bị hạn chế rõ rệt. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến có những hành vi vi phạm pháp luật như: tình trạng tảo hôn; trẻ em sinh ra không khai sinh hoặc khai sinh không kịp thời; người chết không được khai tử; thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo có nơi, có lúc không đúng theo quy định của pháp luật.

25/09/2013 Lượt xem: 321
Vụ Pháp chế (UBDT) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Kế hoạch hoạt động của tiểu đề án 2 năm 2013. Công tác tuyên truyền phổ biến Pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở thôn, bon và toàn thể nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao trình độ dân trí, ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

25/09/2013 Lượt xem: 362
Căn cứ Kế hoạch số 47-KH/BCĐTNB ngày 02/5/2013 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam Bộ năm 2013 và Công văn số 214/VPUBND, ngày 09/5/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp thực kế hoạch tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo năm 2013.

25/09/2013 Lượt xem: 395
Là một trong những tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính sự nghiệp; trong đó có 09 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố. Theo thống kê niên giám năm 2011, Dân số toàn tỉnh 1.303.662 người; trong đó dân tộc Kinh 837.450 người, chiếm 64,23 %, dân tộc Hoa 65.453 người, chiếm 5,02%, dân tộc Khmer 400.333 người, chiếm 30,70%. Các dân tộc cư trú đan xen trên địa bàn tỉnh. Người dân tộc thiểu số của tỉnh chiếm rất đông, chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp nên việc nắm bắt thông tin pháp luật, kiến thức xã hội, các tiến bộ của khoa học kỹ thuật… còn nhiều hạn chế.