Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ủy ban Dân tộc họp triển khai kế hoạch năm 2012

19/07/2012 Lượt xem: 456 In bài viết

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì buổi họp. Dự buổi họp có các thành viên Hội đồng; Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Pháp chế UBDT.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2011, năm 2012 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cơ quan UBDT đã xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với các nội dung như: Bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ; Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng; Họp triển khai, sơ kết, tổng kết công tác Hội đồng theo Quy chế làm việc; Thực hiện và chuẩn bị tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban và của Chính phủ theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 08/2008/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; Thường trực Hội đồng phối hợp với các Vụ, đơn vị và cơ quan công tác dân tộc ở địa phương tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao; thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, hằng năm với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ; Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Dân tộc; Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; Hội nghị phổ biến pháp luật tại địa phương; In đĩa và xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang tin điện tử của UBDT; Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng chương trình phối hợp về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2012 và giai đoạn 2013-2016; Xây dựng chương trình “tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016” trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành.

Tại buổi họp các thành viên Hội đồng đã lắng nghe và đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng yêu cầu: cần tăng thời lượng và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan UBDT; thường trực Hội đồng cần cụ thể, chi tiết về thời gian và kinh phí đối với các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các địa phương; không tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật lặp đi, lặp lại nhiều lần trên một địa phương; Đưa thêm nội dung tuyên truyền về Nhân quyền, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo… vào các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; các thành viên chủ động xây dựng kế hoạch của mình để phối hợp với Thường trực Hội đồng tổ chức lồng ghép công tác của Vụ, đơn vị mình với các hoạt động cụ thể của Hội đồng ở từng địa phương đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm./.

Sơn Nam