Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật của UBDT họp triển khai công tác và xây dựng báo cáo

08/09/2017 Lượt xem: 27243 In bài viết

Đồng chí Lý Anh Tuấn Phó chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo phiên họp

Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên của Hội đồng và các đồng chí trong Tổ Thư ký giúp việc. Đồng chí Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, UBDT đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBDT ngày 30/3/2017 về việc thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL của UBDT và Chủ tịch Hội đồng ban hành Quyết định số 163/QĐ-HĐPH ngày 10/4/2017 về thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng.

Sau khi Vụ Pháp chế (đơn vị thường trực của Hội đồng) trình bầy dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động PBGDPL của UBDT, các thành viên tham dự đã đóng góp ý kiến vào dự thảo với một số nội dung như: thời gian và số liệu báo cáo; làm rõ đối tượng của hoạt động PBGDPL (cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương, người có uy tín, người dân...); việc đánh giá cần phân tích làm rõ các khó khăn, đặc thù với các số liệu minh chứng cụ thể;tuyên truyền PBGPL  đặc biệt là trong lĩnh vực công tác dân tộc, với đối tượng là đồng bào DTTS sinh sống chủ yếu ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn. Cần phải xác định hoạt động PBGPL là cánh tay nối dài, đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống của người dân.đề xuất các nội dung đổi mới hoạt động PBGDPL và công tác rà soát, bổ sung thông tin cho Cổng thông tin Tuyên truyền PBGDPL của UBDT...

Phát biểu tổng kết, đồng chí Lý Anh Tuấn đề nghị tổ soạn thảo báo cáo tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng và đề nghị các Vụ, đơn vị khẩn trương cung cấp thêm thông tin số liệu để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Lãnh đạo Ủy ban.

Việt Cường