15/06/2018 Lượt xem: 350
Ngày 4/6, tại huyện Châu Thành, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho hơn 100 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện Châu Thành, Càng Long và thành phố Trà Vinh.

08/09/2017 Lượt xem: 26456
Sáng ngày 07/9, tại UBDT, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của UBDT đã họp triển khai công tác và tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo của UBDT phục vụ công tác kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.

27/10/2014 Lượt xem: 1335
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BDT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Ban Dân tộc về việc thực hiện Tiểu đề án 2 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

21/11/2013 Lượt xem: 1228
Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân luôn được Kbang quan tâm chú trọng, nhất là tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó đã giúp người dân nâng cao ý thức, tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật.

20/11/2013 Lượt xem: 754
Cách đây hơn 10 năm, ngày 12/3/2003, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá IX) đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-TW về công tác dân tộc. Trải qua một thập kỷ, Nghị quyết đã soi đường, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc, đây là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam; định hướng những nhiệm vụ cấp bách, chỉ đạo những giải pháp chủ yếu đối với công tác dân tộc nhằm thực hiện nguyên tắc: "Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển", phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

20/11/2013 Lượt xem: 581
Bằng nhiều cách thức, việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống người dân đã và đang được các cán bộ làm công tác tuyên truyền vận dụng. Từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn xa xôi đến các thành thị, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đang từng ngày lan tỏa vào cuộc sống. Đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp 7, xã Tà Lài (huyện Tân Phú) tham khảo tài liệu do các cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cung cấp.