27/10/2014 Lượt xem: 2428
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BDT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Ban Dân tộc về việc thực hiện Tiểu đề án 2 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

21/11/2013 Lượt xem: 2238
Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân luôn được Kbang quan tâm chú trọng, nhất là tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó đã giúp người dân nâng cao ý thức, tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật.

20/11/2013 Lượt xem: 1817
Cách đây hơn 10 năm, ngày 12/3/2003, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá IX) đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-TW về công tác dân tộc. Trải qua một thập kỷ, Nghị quyết đã soi đường, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc, đây là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam; định hướng những nhiệm vụ cấp bách, chỉ đạo những giải pháp chủ yếu đối với công tác dân tộc nhằm thực hiện nguyên tắc: "Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển", phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

20/11/2013 Lượt xem: 1540
Bằng nhiều cách thức, việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống người dân đã và đang được các cán bộ làm công tác tuyên truyền vận dụng. Từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn xa xôi đến các thành thị, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đang từng ngày lan tỏa vào cuộc sống. Đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp 7, xã Tà Lài (huyện Tân Phú) tham khảo tài liệu do các cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cung cấp.

20/11/2013 Lượt xem: 1535
Là huyện biên giới khó khăn của tỉnh với 70% người dân tộc thiểu số, 9/13 xã thuộc diện khó khăn, tình hình an ninh trật tự xã hội, an ninh biên giới diễn biến phức tạp với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau. Trong những năm qua, Công an huyện Con Cuông đã có nhiều hình thức, biện pháp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

08/11/2013 Lượt xem: 2986
Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Tiểu đề án 2 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước nâng cao nhận thức cho người dân vùng đồng bào các DTTS, vùng sâu, vùng xa theo Quyết định 554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2009-2012). Ngày 09/4/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 409/QĐ-TTg, chỉ đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) tiếp tục thực hiện Tiểu đề án 2 giai đoạn 2013-2016. Để hiểu rõ hơn về công tác chỉ đạo cũng như tiến độ thực hiện Tiểu đề án 2 của UBDT trong năm 2013, phóng viên Cổng Thông tin Điện tử UBDT đã có cuộc trao đổi với đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT về vấn đề này.