Hội nghi:̣ "Phổ biến pháp luật về công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng và xử lý kỷ luật đối với công chức"

19/07/2012 Lượt xem: 385 In bài viết

Hội nghi:̣ "Phổ biến pháp luật về công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng và xử lý kỷ luật đối với công chức"

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Để thực hiện tốt công tác này, ngày 07/12/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các vụ, đơn vị thuộc UBDT cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của các vụ, đơn vị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao năng lực vận dụng, thi hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng nhấn mạnh: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, rộng khắp với chất lượng cao, hình thức đa dạng, phong phú nhằm làm cho cán bộ, nhân dân, trong đó có cán bộ làm công tác dân tộc hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân.

Tại Hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, báo cáo viên Thanh tra Chính phủ đã trao đổi hai chuyên đề mang tính thời sự:

Chuyên đề thứ nhất: Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Thanh tra gồm 7 chương, 78 điều, trong đó tiến sĩ Nguyễn Văn Kim nhấn mạnh vào những nội dung quan trọng gắn liền với quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức của các vụ, đơn vị thuộc UBDT trong công tác Thanh tra.

Chuyên đề thứ hai được trình bày: Pháp luật về phòng chống tham nhũng và tình hình đấu tranh phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức “chống tham nhũng” là một trong những chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước rất quan tâm lãnh đạo thực hiện thường xuyên trong mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, công chức, viên chức UBDT phải nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định pháp luật trong hoạt động công tác và tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đồng thời tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nâng cao trách nhiệm trong quản lý và thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động thanh tra, xác minh giải quyết các khiếu nại, tố cáo và phòng chống tiêu cực, tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức UBDT. Góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo các mục tiêu, Chương trình của Chính phủ và của UBDT./.

Sơn Nam