Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

12/05/2022 Lượt xem: 909 In bài viết

Đồng thời, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nghiên cứu xây dựng luật về lĩnh vực công tác dân tộc.

Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chú trọng củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ người làm công tác pháp chế ngành Dân tộc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(hanoimoi.com.vn)