Kế hoạch 1988/KH-ĐA ngày 15/03/2012 của Ban Chỉ đạo Đề án của Bộ Tư pháp

23/07/2012 Lượt xem: 579 In bài viết

Kê hoạch thực hiện Đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước năm 2012

Nội dung chi tiết: xem tại đây

[TT: TĐL]