Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2012 phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

23/07/2012 Lượt xem: 1221 In bài viết

Thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, ngày 14/10/2011 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 4061/QĐ-BTP phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016

Nội dung chi tiết: xem tại đây

[TT: TBC]