Vụ pháp chế Ủy ban Dân tộc: Tổng kết công tác năm 2011 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

19/07/2012 Lượt xem: 496 In bài viết

Ngoài chức năng là đơn vị tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, trong năm 2011, Vụ Pháp chế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời hạn 1 tháng do lãnh đạo UBDT giao. Cụ thể: Vụ Pháp chế đã tổ chức thành công 05 hội nghị triển khai quán triệt Nghị định số 05 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc thuộc UBDT và cơ quan công tác dân tộc thuộc 52 tỉnh, thành phố; Thực hiện Tiểu Đề án 2 theo Quyết định số 554/QĐ-TTg; Tổ chức thành công 06 hội nghị pháp luật tại 6 tỉnh; Tổ chức thành công 04 cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa; Tổ chức 01 cuộc Hội thảo khoa học về chủ đề “Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”; Bổ sung 30 loại văn bản pháp luật với số lượng 600 cuốn vào tủ sách pháp luật của 60 xã thuộc 12 huyện của 06 tỉnh: Hà Giang, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Yên Bái và Sơn La; Phát hành 25 vạn tờ gấp pháp luật; Tham gia đoàn Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 554 QĐ-TTg tại các địa phương. Đối với các công việc thuộc chức năng của Vụ: xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật như: tham mưu giúp lãnh đạo Ủy ban trình Chính Phủ ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành 2 Thông tư; Vụ tập hợp, đôn đốc các Bộ, ngành kiểm tra rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của UBDT để tổng hợp, xử lý; thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định 08/2008/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc tại cơ quan UBDT và các địa phương. Vụ đã tổ chức 3 Hội nghị cho gần 600 lượt cán bộ, công chức, viên chức UBDT và 3 Hội nghị cho hơn 240 lượt đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc và những người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh; theo dõi tình hình thực thi pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; thực hiện công tác triển khai thi hành Luật Bồi thường của nhà nước; thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011, của Chính phủ và Chương trình hành động của UBDT; ngoài ra Vụ còn thực hiện tốt công tác phối hợp với các Vụ, đơn vị chức năng của các Bộ, ngành Trung ương , các Vụ, đơn vị thuộc UBDT và các địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, Vụ Pháp sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: tăng cường công tác xây dựng pháp luật; tăng cường công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của UBDT; tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ quan UBDT và các địa phương; triển khai các nhiệm vụ mới theo NĐ55/2011/NĐ-CP về triển khai công tác theo dõi tình hình thực thi pháp luật, công tác thi hành Luật Bồi thường nhà nước; thực hiện Tiểu Đề án 2 “tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2016”; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của UBDT và thực hiện tốt các nhiệm vụ chyên môn của Vụ Pháp chế và các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Tại Hội nghị Phó Chủ nhiệm UBDT, Hoàng Xuân Lương ghi nhận những thành quả Vụ Pháp chế đạt được trong năm qua, PCN nhấn mạnh: vai trò luật pháp rất quan trọng, ở nước ta các chính sách dân tộc chưa được luật hóa là vấn đề nan giải và trăn trở nhất đối với những người làm công tác dân tộc; Vụ Pháp chế cần thực hiện tốt nhiệm vụ để mang lại quyền lợi cũng như đời sống ấm no cho đồng bào dân tộc.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị UBDT đã đóng góp nhiều ý kiến cho bản dự thảo báo cáo tổng kết Vụ Pháp chế, đồng thời đưa ra những đề xuất, định hướng nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp giữa Vụ Pháp chế với các Vụ, đơn vị trong UBDT, cũng như các Bộ, Ngành và các cơ quan địa phương liên quan để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân tộc.

Đ/c Sơn Minh Thắng, Phó Chủ nhiệm UBDT đánh giá cao dự thảo báo cáo tổng kết của Vụ Pháp chế. Phó Chủ nhiệm chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm Vụ Pháp chế cần thực hiện trong năm 2012: phát huy truyền thống đoàn kết; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành công việc được giao, rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; củng cố hoàn thiện bộ máy cán bộ; tiếp tục thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP; triển khai các nhiệm vụ mới theo NĐ 55/2011/NĐ-CP về công tác thi hành pháp luật, công tác thi hành Luật Bồi thường nhà nước. Trong công tác tuyên truyền, cần làm tốt công tác phổ biến pháp luật; thực hiện Tiểu Đề án 2 “tuyên truyền, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án “ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn giai đoạn 2013-2016” trình lãnh đao UBDT xem xét và trình lên Thủ tướng Chính phủ./.

Nguyễn Hồng – Sơn Nam