Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã biên giới của 02 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp

03/11/2014 Lượt xem: 628 In bài viết

Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, các già làng, trưởng ấp và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 12 xã biên giới của 02 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc, Sở Tư pháp và Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Biên giới quốc gia, Luật Phòng chống ma túy, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước và một số chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Phước. Cùng với việc giới thiệu sâu nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật và các chính trách trong lĩnh vực công tác dân tộc, các báo cáo viên đã phân tích, giới thiệu về tình hình, thực trạng chấp hành pháp luật ở địa phương, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và công dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật. Sau Hội nghị, trở về địa phương, đơn vị các già làng, trưởng ấp, cán bộ xã sẽ tuyên truyền, phổ biến lại cho nhân dân tại địa phương mình và giải đáp một phần các vướng mắc liên quan đến các văn bản luật trên.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm tạo điều kiện để đồng bào các DTTS nâng cao nhận thức pháp luật, từng bước vận dụng pháp luật có hiệu quả vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình, của quốc gia; Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và giám sát việc thi hành pháp luật của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp ở địa phương. Tạo bước phát triển mới trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và cơ quan công tác dân tộc phù hợp đặc điểm tình hình từng vùng, địa phương và dân tộc, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật của hệ thống chính trị - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng DTTS và biên giới. Đồng thời trang bị những kiến thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của đồng bào DTTS, sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội.

 

Tấn Tài
Nguồn locninh.gov.vn

[TT: TBC]