Họp triển khai Hội thi tìm hiểu pháp luật cơ quan Ủy ban Dân tộc

10/10/2013 Lượt xem: 1791 In bài viết

Tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã công bố các quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc Hội thi. Thông qua cuộc họp này, Ban soạn thảo sẽ tổng hợp những ý kiến để bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các nội dung văn bản được áp dụng vào Hội thi nhằm đảm bảo tính chính xác và phù hợp với các đối tượng tham gia; đảm bảo theo đúng nội dung, quy chế của hội thi.

Đồng chí Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã thông qua Quy chế quy định cụ thể về Hội thi như: nguyên tắc, phạm vi, đối tượng, nội dung, hình thức, phương thức tổ chức thực hiện Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho cán bộ, công chức ,viên chức, người lao động của UBDT, với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động việc chấp hành pháp luật rộng khắp đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, đúng quy chế, thể lệ của cuộc thi.

                                                        Đại diện các Vụ, đơn vị tham gia ý kiến đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Nội dung của Hội thi lần này liên quan đến các luật như: Luật cán bộ công chức, viên chức; Luật an toàn giao thông đường bộ; Luật phòng chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Quy chế văn hóa công sở; Khiếu nại, tố cáo; Pháp luật về lao động; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc; Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/212 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; Các văn bản, chính sách dân tộc hiện hành… Theo Quyết định, Hội thi bao gồm 13 đội (mỗi đội 5 thành viên) đại diện cho các Vụ, đơn vị thuộc UBDT tham gia. Thời gian tổ chức dự kiến ngày 12/11/2013 tại trụ sở cơ quan UBDT.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các thành viên đại diện của 13 đội đều đồng tình và nhất trí với Quy chế và Thể lệ Hội thi do Ban Tổ chức đưa ra. Khẳng định vai trò của việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của UBDT là rất quan trọng, qua đó chuyển tải hiệu quả hơn các quy định pháp luật một cách thiết thực, trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, công chức viên chức, các vấn đề trong đời sống xã hội thường xuyên được mọi người quan tâm.

Bộ đề thi chính thức: xem tại đây